Lidmaatschap

Wie kunnen er lid worden?

Lid kunnen zijn: natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen die werkzaam zijn in en/of diensten verlenen aan de bedrijfstak van de scheepsbevoorradingsindustrie.

Uittreksel van de Kamer van Koophandel
Om lid te worden voeg je bij het aanvraagformulier een uittreksel van de Kamer van Koophandel toe van niet ouder dan 1 jaar. Andere bedrijfsinformatie zoals brochures dien je naar het secretariaat van de vereniging te sturen. Ook ontvangen we graag drie aanbevelingsbrieven van huidige leden.

Hoe werkt het?

Lidmaatschap voorwaarden

De secretaris licht de ballotagecommissie in over je aanvraag van het lidmaatschap, deze commissie doet voorstellen aan het bestuur. Dan wordt er een digitale nieuwsbrief met jouw aanmelding verzonden naar de leden. Bestaande leden kunnen tot twee weken hierna bezwaar indienen door een e-mail naar het secretariaat. Het bestuur beslist daarna over je aanvraag.

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap voor een volgend verenigingsjaar kan alleen worden geaccepteerd als uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie over het lopende verenigingsjaar blijft ten alle tijde verschuldigd

Wil je de statuten van de vereniging als PDF downloaden?

Prijzen

Jaarlijks lidmaatschap prijzen

€ 827,00

leden met 1 tot 12 medewerkers

€ 1347,00

leden met 12 tot 40 medewerkers, leden met aanmerkelijk belang, leden duty free branche

€ 1560,00

leden toeleveranciers met 40 of meer medewerkers

€ 3042,00

leden scheepsleveranciers met 40 of meer medewerkers

Word ook lid van de NVVS

Al ruim 100 leden zijn je voorgegaan